หุ่นยนต์ห่อมะม่วงระบบ AI

16 ตุลาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

MHESI INSIDE ตอน หุ่นยนต์ห่อมะม่วงระบบ AI 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ข้อมูลโดย : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
แกลลอรี่