คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.แนะแนวความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

15 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าภาควิชาคลินิกชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรแนะแนวความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 ด้านเกณฑ์การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และการจัดการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตลอดจนแนวทางการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และคณะครู ให้การต้อนรับ
แกลลอรี่