เทคนิคการใช้งาน Microsoft Teams ในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

11 พฤศจิกายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรม รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหัวข้อ "เทคนิคการใช้เทคนิคการใช้งาน MICROSOFT TEAMS ในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นทีม" โดยมีคุณรชต พิศาลเลิศสกุล และ คุณ ภานุพงศ์ ศิริรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์สังกัดคณะสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายปฏิบัติให้กับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์
แกลลอรี่