พิธีมอบทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2561

30 มกราคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 25612 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และทุนจากผู้อุปการะคุณ ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 65 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา คุณลินดา วิทยะสิรินันท์ นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 อาจารย์เสน่ห์ คำวินิจ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา พร้อมด้วย นักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 11 ร่วมมอบทุนให้แก่นักศึกษา โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างโอกาสทางการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่