การประชุม EdPEx Deployment Day : กระบวนการทำงานเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

7 พฤษภาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประชุม EdPEx Deployment Day : กระบวนการทำงานเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจกระบวนการทำงานหลักของคณะ โดยเน้นให้แต่ละระบบคำนึงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานหลักที่เป็นเอกภาพ และดำเนินการตามขั้นตอน มีกระบวนการป้อนกลับที่สำคัญเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการได้ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. และวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.ผ่าน Zoom Meeting และห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่