บ้านสีแสดต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มช.

9 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาปริญญาตรี รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล รองคณบดีด้านบริหารและบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้การศึกษาบัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กสิณ ประกอบไวทยกิจ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรจากวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานการให้บริการด้านการศึกษาโดยการนำระบบสารสนเทศมาสนับสนุนงานบริการการศึกษาของคณะฯ ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

แกลลอรี่