กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

14 มิถุนายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ภูมิศาสตร์ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ห้องประชุมใหญ่คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 3
อาเซียนศึกษา ห้องเรียน SB 4105
สังคมศาสตร์ (นานาชาติ) ห้องเรียน SB 4106

ปฐมนิเทศระดับคณะ (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM : Meeting ID: 980 2824 8937)
เวลา 12.30–13.00 น.
นักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์รหัส 65 ลงทะเบียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการปฐมนิเทศระดับคณะ
เวลา 13.00–13.15 น.
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 แนะนำผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ และแนะนำกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เวลา 13.15–13.30 น.
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา แนะนำบริการและสวัสดิการ สวัสดิการ ทุนการศึกษา กยศ. และแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
เวลา 13.30–13.45 น.
สโมสรนักศึกษาแนะนำกรรมการบริหารฯ และประธานชมรมต่างๆ รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา พร้อมตอบข้อซักถาม
เวลา 13.45-14.00 น.
สภานักศึกษาแนะนำสวัสดิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศระดับภาควิชา/สาขาวิชา
เวลา 14.00–14.15 น.
นักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์รหัส 65 ลงทะเบียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการปฐมนิเทศระดับสาขาวิชา
เวลา 14.15–14.30 น.
หัวหน้าภาควิชากล่าวต้อนรับ แนะนำคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และรายละเอียดของหลักสูตร การเรียนการสอนของแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา
เวลา 14.30–16.00 น.
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา
เวลา 16.00-16.30 น.
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แนะนำตัวและทำความรู้จักกัน รวมทั้งทำความรู้จักกับนักศึกษารุ่นพี่
แกลลอรี่