หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นำนักศึกษากระบวนวิชา 152241 เข้าเยี่ยมชมมัสยิดอัตตักวาและโรงเรียนจิตต์ภักดี

28 ตุลาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา นำนักศึกษากระบวนวิชา 152241 : Religions and Social Change (ศาสนากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม) เข้าเยี่ยมชมมัสยิดอัตตักวาและโรงเรียนจิตต์ภักดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดพื้นฐานของศาสนา และสามารถอธิบายความรู้และทักษะในการประยุกต์แนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับการเรียนรู้งานวิจัยและข้อค้นพบต่อบริบทของโลกแห่งความเป็นจริงในประเด็นทางสังคมที่สัมพันธ์กับศาสนาในบทบาทการเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ และความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ณ มัสยิดอัตตักวา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แกลลอรี่