ผู้บริหารคณะเข้าเยี่ยมคาราวะ อธิการบดี Nippon Veterinary and Life Science University (NVLU) ประเทศญี่ปุ่น

18 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร เข้าเยี่ยมคาราวะ Prof. Dr. Hiroetsu Suzuki อธิการบดี Nippon Veterinary and Life Science University (NVLU) พร้อมด้วย Prof. Dr. Yoshikazu Tanaka คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ Prof. Dr. Yoshikazu Tanaka ประธานคณะกรรมการโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ในการต่อยอดความร่วมมือด้านการดำเนินงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างสองสถาบันร่วมกัน ตามแนวทางพัฒนาตามแผนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ณ Nippon Veterinary and Life Science University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565
แกลลอรี่