อบรม “การใช้อุปกรณ์ห้องเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ด้วยปัญญา (Constructionism) เพื่อรองรับนโยบายการศึกษา 4.0 และห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)”

24 กันยายน 2563

คณะบริหารธุรกิจ

โครงการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Faculty Development Center) จัดการอบรม “การใช้อุปกรณ์ห้องเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ด้วยปัญญา (Constructionism) เพื่อรองรับนโยบายการศึกษา 4.0 และห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)” ให้กับบุคลากรด้านการเรียนการสอนของคณะฯ ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีในห้องเข้ากับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 โดยจัดอบรมจำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบเช้า เวลา 9:30-12:00 น. สำหรับคณาจารย์ มุ่งเน้นเนื้อหาด้านเทคนิคการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสอน และรอบบ่าย เวลา 13:30-16:00 น. สำหรับบุคลากรที่มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ มุ่งเน้นเทคนิคการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เทคนิคการดูแลรักษา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ ณ ห้อง BAB1323 และ BAB1321  ข้อมูลโดย : http://www.ba.cmu.ac.th/th/accba092363-2
แกลลอรี่