โครงการอบรมเสริมหลักสูตร “เครื่องมือวิธีวิจัยเหมืองข้อมูล –text mining”

19 กันยายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเสริมหลักสูตร “เครื่องมือวิธีวิจัยเหมืองข้อมูล –text mining” ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 และวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือวิจัยใหม่ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นที่ออนไลน์ และทดลองปรับใช้เครื่องมือวิจัยในการทำปริญญานิพนธ์ รวมถึงสร้างความร่วมมือเชิงเครือข่ายและการทำวิจัยระหว่างคณะสังคมศาสตร์กับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ 
แกลลอรี่