วิศวฯ มช. ร่วมเป็นหนึ่งใน 7 มหาวิทยาลัย สานกำลัง ก่อความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ลงนาม MOU ข้อตกลง ALA

28 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ASEAN Logistics Academic Network (ALA) ระดับมหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร(มน.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.), มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.), มหาวิทยาลัยรามคําแหง (มร.), มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรพส.), มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (มรภ.กพ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (มทร.ล้านนา) ในวันจันทร์ที่27 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 10.00 น. ณ อาคารเอกาทศรถ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิธีลงนามดังกล่าว มีรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี เป็นประธาน ให้การต้อนรับ จากนั้นผู้แทนแต่ละมหาวิทยาลัยกล่าวเจตนารมณ์การร่วมลงนาม โดยผู้ลงนามประกอบด้วยผู้แทนมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล, คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร, คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดํารงวิริยะนุภาพ, คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน, รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดร.สุรพัฒน์ มังคะลี รวมถึงผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา

ความสำคัญของ MOU คือ 7 มหาวิทยาลัยข้างต้นมีเจตนารมณ์สานความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ภายใต้ชื่อ “ASEAN Logistics Academic Network (ALA)” เพิ่มโอกาสขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อดําเนินงานวิจัย อีกทั้งบริการวิชาการด้านดังกล่าว ตลอดจนร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางวิชาการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนระดับภูมิภาคอาเซียน พร้อมแบ่งปันทรัพยากร เช่น ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ รวมถึงสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัย ทั้งอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ครอบคลุมยังการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับประเทศและสากล
ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=31923
แกลลอรี่