“55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES” ครั้งที่ 1 เริ่มแล้ว

22 มิถุนายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ “55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES” โดยการให้ความรู้กับชุมชนตำบลสันพระเนตร ในเรื่องของ “ไข้เลือดออก… ภัยเงียบในฤดูฝน การให้ความรู้เรื่องยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก และสถานีให้ความรู้ในเรื่องของ หยุดไข้เลือดออกเริ่มต้นที่ตัวเรา อาหารสุขภาพและอาหารต้านโรค และการรู้เท่าทันโรคโดยการตรวจประเมินระดับกิจกรรมทางกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ หลอดเลือดแดงส่วนปลาย ให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาตำบลสันพระเนตร ข้าราชการ/ พนักงาน เทศบาล หัวหน้าส่วนงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบถ.) ประธานอสม. ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันพระเนตร
กิจกรรม 55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการร่วมมือของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทศบาลตำบลสันพระเนตร โดยมี นายพิรุณ จักขุเนตร นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตรกล่าวเปิดการอบรม และรศ. เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ แนะนำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ เทศบาลตำบลสันพระเนตร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่