มช. ร่วมกับมูลนิธิกสิกรไทย ขับเคลื่อนโครงการ น่าน “Sandbox” ยกระดับพืชสมุนไพร ช่วยเหลือสังคมไทย ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

13 กันยายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

     ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการมูลนิธิกสิกรไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ มูลนิธิกสิกรไทย โดยมี คุณอนันต์ ลาภสุขสถิต ประธานสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท และรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท และ
มูลนิธิกสิกรไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ “น่าน Sandbox” ซึ่งเป็นโครงการทดลองที่มีเป้าหมายขอคืนพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน โดยที่ชาวบ้านสามารถทำกินอยู่ร่วมกับป่าได้ ผ่านแนวคิด “การบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษ” โดยภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันที่จะมุ่งพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

     “น่าน Sandbox” จะมุ่งพัฒนาเกษตรกรให้สามารถปรับเปลี่ยนการทำเกษตรเชิงเดี่ยวจากเดิม สู่การปลูกพืชทางเลือกที่มีมูลค่า และอยู่ร่วมกับป่าต้นน้ำได้ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ใช้พื้นที่น้อยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่ง “สมุนไพร” คือ พืชอันทรงคุณค่าที่โครงการ “น่าน Sandbox” ให้ความสำคัญ ด้วยความเชี่ยวชาญของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานวิจัยด้านเภสัชกรรม สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะกระบวนการวิเคราะห์และประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น โดยการสนับสนุนของมูลนิธิกสิกรไทย ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

     ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยยกกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในโครงการ “น่าน Sandbox” โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการมุ่งเป้าไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร เกิดอุตสาหกรรมที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน และอาจขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทยต่อไป

#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #CMUSDG17

แกลลอรี่