การบรรยายพิเศษ เรื่อง "จิตวิทยาในการทำงาน"

22 ตุลาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อม สำหรับสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง "จิตวิทยาในการทำงาน"

วิทยากร :  อาจารย์พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ อาจารย์จากภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการไปสหกิจศึกษา

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย วิทยากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 91 คน 

ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น.

แกลลอรี่