ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ได้รับการยกย่องด้านการบริหารงานในแนวทางปฏิบัติที่ดีและโดดเด่นของ มช.

28 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ศูนย์บริการพยาบาล มีวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานบริการวิชาการแก่สังคมที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบทตามความต้องการของชุมชนและสังคม มีการบริหารจัดการที่คุ้มค่าคุ้มทุน และมีบริการที่พักอาศัยร่วมกับแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ทั้งนี้ศูนย์บริการพยาบาลได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางและการอบรมระยะสั้นหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าอบรมและหน่วยงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานให้มีผลการดำเนินงานที่ดีโดยมีผลกำไรสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
.
คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอชมเชยการดำเนินงานของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำเนินงานในภาพรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยนับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรแก่การยกย่องชมเชย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
.
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
.
แหล่งข้อมูล : สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  http://audit.oop.cmu.ac.th/?p=2754
แกลลอรี่