CMUBS รวมพลังปรับเปลี่ยนระบบงานต้อนรับศักราชใหม่

4 มกราคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 3 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร CMUBS รวมพลังต้อนรับศักราชใหม่กับการ kick off เปลี่ยนแปลงระบบงานสารบรรณสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) เต็มรูปแบบ พร้อมจัดการอบรมชี้แจงวิธีการใช้งานระบบ CMU e-Document แก่บุคลากรภายในคณะ เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นและลดการใช้กระดาษ สอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovation University) ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่