งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รหัส 64 (ขันโตกอะตอม 64)

3 ตุลาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

        สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดงานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รหัส 64 (ขันโตกอะตอม 64) เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนาไทย และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความอุตสาหะอดทนในการเรียน และได้ร่วมใจกันทำกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยด้วยความสามัคคีกลมเกลียว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธี
แกลลอรี่