ม.เชียงใหม่ จับมือ ม.แห่งชาติโซล เกาหลีใต้ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ รองรับการเปิดโรงพยาบาลประจำมหาวิทยาลัยแห่งแรก ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาว

22 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ม.เชียงใหม่ จับมือ ม.แห่งชาติโซล เกาหลีใต้ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์  รองรับการเปิดโรงพยาบาลประจำมหาวิทยาลัยแห่งแรก ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาว

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ สำนักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการแพทย์ เป็นการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการอันดีของทั้งสองมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความร่วมมือกับหลายส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ ดร. บุญถม ซามุนตรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาว ร่วมลงนาม และมีผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน       

           นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล Seoul National University (SNU) ก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งแรก ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาว โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากประเทศเกาหลีใต้ และจะได้รับความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล Seoul National University (SNU) ในขณะเดียวกัน ช่วงต้นปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ SNU ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันอีกด้วย ทั้งสามมหาวิทยาลัยจึงมีความยินดีที่จะร่วมมือในการสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนลาวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

          โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึกอบรมการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่นักศึกษาและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่จำเป็นและขาดแคลน ได้แก่ แพทย์ พยาบาลและเภสัชกร ให้เพียงพอสำหรับโรงพยาบาลแห่งใหม่ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาว ซึ่งคาดว่าจะเปิดทำการในปี 2568 นี้


แกลลอรี่