มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Sustainable Community Health Development through Community Health Volunteers: Monitoring, Evaluation, and Supervision

21 มิถุนายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย เข้าร่วมพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรในการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Sustainable Community Health Development through Community Health Volunteers: Monitoring, Evaluation, and Supervision ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร หลักสูตรดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) และ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 21 มิถุนายน 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นผู้กล่าวปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 15 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ลาว มองโกเลีย เมียนมาร์ และ ปากีสถาน ในโอกาสนี้ได้มีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย
แกลลอรี่