ให้สัมภาษณ์ "นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : Agro-CMU SDGs "

18 มิถุนายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้สัมภาษณ์กับศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับเรื่อง นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรกับการพัฒนาที่ยั่งยืน Agro-CMU SDGs มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อนำข้อมูลและบทสัมภาษณ์ไปถอดเป็นบทความ และนำลงเว็บไซต์ SDGs ของมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยดังกล่าว ร่วมให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมเซลลูโลส (cellulose Innovation) จากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อผลิตสารเคมีและวัสดุบรรจุภัณฑ์ร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่