กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยของอาหารในจังหวัดสมุทรสาครอย่างยั่งยืน”

26 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม เสวนาในหัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยของอาหารในจังหวัดสมุทรสาครอย่างยั่งยืน” ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยของอาหารในจังหวัดสมุทรสาครอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงาน เทศบาลนครอ้อมน้อย เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เทศบาลตำบลนาดี ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาย 4 เข้าร่วมกิจกรรม
แกลลอรี่