แอปพลิเคชัน “PODD หรือ ผ่อดีดี” ระบบเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อชุมชน โดยความร่วมมือของคนในชุมชน

13 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มช. (PODD Centre) ผลิตแอปพลิเคชัน “PODD หรือ ผ่อดีดี” ช่วยเฝ้าระวังโรคระบาดและเหตุผิดปกติใน สัตว์ คน สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ รายงานเหตุผิดปกติ โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ผ่านอาสาสมัครผ่อดีดี ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถตอบสนองและระงับเหตุด้วยตนเองอย่างได้ผลและทันท่วงที ปัจจุบันพัฒนาไปถึง 13 ฟีเจอร์


รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PODD Centre – ศูนย์ผ่อดีดีกลาง) เปิดเผยว่า  ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PODD Centre) จัดทำระบบผ่อดีดี : ระบบเฝ้าระวังสุขภาพผ่อดีดีชุมชน มิติใหม่ยุค Thailand 4.0 ของการเฝ้าระวังโรคระบาดและเหตุผิดปกติด้านสุขภาพคน สัตว์ วิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอัตโนมัติ ผ่านสมาร์ทโฟน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ผ่านอาสาสมัครผ่อดีดี ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองและระงับเหตุด้วยตนเองอย่างได้ผลและทันท่วงที ปัจจุบันพัฒนาไปถึง 13 ฟีเจอร์ ดังนี้ 1.สัตว์ป่วยตาย 2.สัตว์กัด/เฝ้าระวังพิษสุนัขบ้า 3.โรคในคน 4.คุ้มครองผู้บริโภค 5.สิ่งแวดล้อม 6.สำรวจประชากรสุนัขและแมว 7.ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 8.จุดกิจกรรมเสี่ยงภัยสุขภาพ 9.ควบคุมไข้เลือดออก 10.แจ้งรับความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง/ยากไร้ 11.อาหารปลอดภัย 12.ไฟป่าหมอกควัน และ 13.กำลังอยู่ระวังการพัฒนาและทดลองใช้ PODD Good Farm info & Assurance

ล่าสุด PODD Centre ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.) ได้จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในวิธีควบคุมปัญหาหมอกควันนั้น โดยใช้ฟีเจอร์ ไฟป่าหมอกควัน สามารถรายงานเหตุไฟป่า จำนวนคนเข้าไป และปริมาณเชื้อเพลิงโดยจะแสดงพิกัด จุดที่เกิดเหตุไฟป่าแบบเรียลไทม์ทันทีที่มีการแจ้งเหตุ และจะส่งการแจ้งเตือนทันทีไปยังหน่วยงานระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด


ทั้งนี้ แอปพลิเคชั่นผ่อดีดี เปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วทาง Play Store ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และทาง App Store ในระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังเหตุผิดปกติผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา โดยการรายงานหรือแจ้งเบาะแส ไฟป่า หมอกควัน การเผาขยะ หรือการกระทำต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันตามมา ผ่านฟีเจอร์ ไฟป่าหมอกควัน โดยแอปพลิเคชันผ่อดีดี

ล่าสุดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจ ในระบบเฝ้าระวังสุขภาพผ่อดีดี และได้นำแอปพลิเคชันผ่อดีดีไปใช้ โดยฟีเจอร์แรกที่ทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นำไปใช้ คือฟีเจอร์ไฟป่าหมอกควัน โดยได้มาเข้ารับอบรมการใช้งานเพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการจิตอาสารายงานหมอกควันไฟป่า ตามแนวทางของ ศอญ.จอส. พระราชทานผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 หมู่2 ชั้น 4 อาคารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5394-8075
Email : poddcentre.cmu@gmail.com
Website : www.cmonehealth.org
Facebook : PODD หรือ @poddonehealth
Line : @PODD

แกลลอรี่