คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมกับ Hong Kong Polytechnic University จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ PPCR 2023

1 ธันวาคม 2566

คณะเทคนิคการแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Department of Rehabilitation Sciences, The Hong Kong Polytechnic University จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The13th Pan-Pacific Conference on Rehabilitation (PPCR 2023) ในหัวข้อเรื่อง "Health and Well-being Beyond the Era of New Normal" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Professor Hector Tsang, Head Department of Rehabilitation Sciences,The Hong Kong Polytechnic University และศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566

การประชุมครั้งมีที่มาจากการที่ทั่วโลกล้วนได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากโรคอุบัติใหม่ “โควิด-19” ต่างคนต่างล้วนประสบกับปัญหาทั้งสุขภาพทางกาย ผ่านการปรับตัวการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา การฟื้นตัวเพื่อก้าวย่างชีวิตต่อไปข้างหน้าท่ามกลางสถานการณ์สิ่งแวดล้อมใหม่ ซึ่ง “สุขภาพ และ คุณภาพชีวิต ในไลฟ์สไตล์ใหม่หลังยุคโควิด-19” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเสริมพลังให้ทุกคนมีความแข็งแรง สุขภาพที่ดี ส่งผลให้เกิดการประชุมในหัวข้อดังกล่าว เพื่อมาแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน เพื่อมอบความรู้ที่ล้ำหน้าและการพัฒนางานวิจัยในแง่มุมต่างๆ เพิ่มทักษะทางคลินิกและการวิจัยใหม่ๆ แบ่งปันแนวคิดเชิงนวัตกรรม และเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของหลังผลกระทบของโควิด-19 สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศ และมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการฟื้นฟูต่อไปในช่วง New-Normal โดยมี อาจารย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา วจีบำบัด กายอุปกรณ์ และบุคลากรเวชศาสตร์ฟื้นฟูแขนงต่างๆ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปจากทั่วประเทศและทั่วโลก กว่า 200 คน
 
แกลลอรี่