ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร

8 กรกฎาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร