คณะพยาบาล ลงนาม MOU พัฒนาคุณภาพศูนย์ฯเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด 273 แห่งทั่วไทย

5 กันยายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์


ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมดับบ้านดับเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งร่วมกันพัฒนายกระดับคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้จัดการโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย หรือ COACT และ คุณจรัญ ดวงสะเก็ด นายกเทศมนตรีตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน ผู้บริหารท้องถิ่น เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Convention Center โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งผู้จัดการโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย (COACT) เปิดเผยว่า กระบวนการพัฒนายกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 ระบบคุณภาพ ได้แก่ ระบบที่ 1 การบริหารจัดการ ระบบที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบที่ 3 การจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระบบที่ 4 การดูแลสุขภาพเด็ก และระบบที่ 5 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งต้องเน้นให้ผู้บริหารเกิดความเข้าใจถึงภารกิจการบริหารที่ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดการพัฒนาส่งผลให้ชุมชนและครอบครัวมีความมั่นใจในคุณภาพ คุณครูต้องทำงานเชื่อมโยงกับผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพเด็ก สำหรับพ่อแม่ได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาสมองเด็กที่ต่อเนื่องจากโรงเรียน รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพัฒนาระบบการส่งต่อ พร้อมทั้งติดตามการดูแลของเด็กที่เจ็บป่วยและมีปัญหาพัฒนาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีประสิทธิภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดดพร้อมขยายผลไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก 273 แห่งทั่วประเทศ โดยดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป้าหมายเพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น มีระบบการดูแลส่งต่อที่มีประสิทธิภาพต่อไป

แกลลอรี่