คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณาจารย์และคณะนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงราย ในการเข้าศึกษาดูงาน รพ.สัตว์เล็ก พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ศูนย์ NOVEL CMU เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

29 กุมภาพันธ์ 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.น.สพ.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา พร้อมด้วยทีมงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และคณะนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการเข้าศึกษาดูงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้เข้าเยี่ยมชม การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ศูนย์การเรียนรู้ และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ (NOVEL CMU) ศูนย์เวชศาสตร์ชันสูตรและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ และเดินชมบรรยากาศโดยรอบของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่