แลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ประสบการณ์ และวิถีชีวิตระหว่างนักศึกษาพยาบาลประเทศไทยกับนักศึกษาพยาบาลประเทศญี่ปุ่น

9 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Faculty of Nursing, Kobe Women's University ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "The Exchange of Thai and Japanese Cultures, University Life, and Nursing Studies" เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ประสบการณ์ และวิถีชีวิตระหว่างนักศึกษาพยาบาลประเทศไทยกับนักศึกษาพยาบาลประเทศญี่ปุ่น ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566
.
ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี วรกิจพูนผล ผู้ช่วยคณบดีด้านบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลองค์กร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ โชติบาง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ปรึกษาหารือเรื่อง VR Simulation Project ร่วมกับคณาจารย์จาก Kobe Women's University เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาการพยาบาลในอนาคต
.
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
Ms. Kornkamol Srimuang ชั้นปีที่ 2
Ms. Leena Phuangfaung ชั้นปีที่ 2
Mr. Jenpop Supanan ชั้นปีที่ 3
Mr. Jeerasak Hunkao ชั้นปีที่ 4 (นายกสโมสรนักศึกษาฯ)
.
นักศึกษาระดับปริญญาตรี Faculty of Nursing, Kobe Women's University ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
Ms. Arny Marcos ชั้นปีที่ 3
Ms. Riko Yamamoto ชั้นปีที่ 3
Ms. Yuna Fujiwara ชั้นปีที่ 3
Ms. Haruna Takami และ Ms. Mizuki ชั้นปีที่ 4


แกลลอรี่