คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาและศาสตร์การสอนแนวใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ และประสบการณ์ทางด้านการวิจัย ระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษา เพื่อยกระดับชีวิตสู่ 2030 learning framework” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation 10 กลุ่ม 66 ผลงาน การนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation 3 กลุ่ม 21 ผลงาน และกิจกรรม Workshop 4 หัวข้อ ได้แก่ 1.การยกระดับการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ผ่านอัตลักษณ์เชิงพื้นที่/ปรากฏการณ์ทางสังคม/ภาพอนาคต โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข และ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก 2. การเรียนรู้ที่บูรณาการเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียนยุคดิจิทัล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส 3.Enhancing Literacy in Science ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง 4.กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอภิปรายทางคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษาชั้น เรียนคณิตศาสตร์โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา กมล

ภาพเพิ่มเติม : http://www.edu.cmu.ac.th/viewdetail.php?cID=2171

แกลลอรี่