แจ้งเมนูระบบงานทะเบียนสำหรับคณะ/ภาควิชา เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับการศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนแบบภาคการศึกษา

9 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

แจ้งเมนูระบบงานทะเบียนสำหรับคณะ/ภาควิชา เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับการศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนแบบภาคการศึกษา

เนื้อเรื่อง นักทะเบียนและประมวลผลได้เพิ่มเมนู “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา” นักศึกษาในสังกัดทุกระดับการศึกษา ในระบบงานทะเบียนสำหรับคณะ/ภาควิชา ที่จัดการเรียนการสอนแบบภาคการศึกษา เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะ

1. การลงทะเบียนกระบวนวิชาพร้อมจำนวนหน่วยกิต
2. การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
3. การลาพักการศึกษา ที่สำนักทะเบียนฯ ได้รับเอกสารจากนักศึกษาปริญญาตรี หรือจากบัณฑิตวิทยาลัย
4. การชำระค่าธรรมเนียม หรือ การขอผ่อนผัน