ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มอบเงินสนับสนุนคณะฯ จำนวน 50,000 บาท

6 มกราคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คุณนพรัตน์ ขาวหิรัญ ศิษย์เก่าชมรม Dance Cheerleader คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสประจำตัวนักศึกษา 4411038 มอบเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564
แกลลอรี่