ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโอกาสได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก สาขาเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

26 พฤศจิกายน 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตติมา สิงห์เวชสกุล รหัสประจำตัว 601655902 ในโอกาสได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก สาขาเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ดุษฏีนิพนธ์เรื่อง "การจำลองผลตอบแทนและความผันผวนพหุตัวแปรของดัชนีสามกลุ่มสำคัญในตลาดหุ้นโลก"
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
รศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี
รศ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่