รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

7 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

บัณฑิตวิทยาลัย  เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)  ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2565  รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่  https://cmu.to/admission