มช. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

19 เมษายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมประชุมฯ ทั้งระบบออนไซต์และระบบออนไลน์ เพื่อให้แต่ละส่วนงานได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ในการเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกรูปแบบอย่างจริงจัง หลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอประกาศตน เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด และผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี (No Gift Policy) ทั้งก่อน ในขณะและหลังปฏิบัติหน้าที่ โดยการนำของผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนข้าราชการ พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

.อนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงนามโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ ให้บุคลากรในสังกัดเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


แกลลอรี่