อาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

25 มกราคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากกองทุนอธิการบดี ประจำปี 2566, รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี 2566, โล่ประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ ประจำปี 2566, เกียรติบัตรผู้บริหารครบวาระ ประจำปี 2566, รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่, รางวัลปริญณานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจำปี 2566, รางวัลหลักสูตรดีเลิศ/ดีเด่น ประจำปี 2566, ประกาศเกียรติคุณรางวัลนักศึกษาเก่าต่างชาติดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 และ พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 60 ปี มช. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567
.
สำหรับในปีนี้ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัลอันทรงเกียรติ ดังนี้
.
รางวัลผู้บริหารดีเด่นจากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานกรรมการอำนวยการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
.
รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี 2566 ประเภทอาจารย์ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
.
โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประจำปี 2566 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
.
รางวัล Exemplary Award ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
.
รางวัลหลักสูตรดีเด่น ประเภทหลักสูตรยอดนิยม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผู้เข้ารับรางวัลได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
.
รางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ นางศุภรดา ประเสริฐกุล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลนครพิงค์" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
.
และนางสาวรวินันท์ ใจเงิน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เรื่อง "ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการหูแว่ว แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล และ อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แกลลอรี่