โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 ตุลาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เปิดมิติใหม่เพื่อการศึกษา พัฒนาคนทุกช่วงวัย เมื่อสำเร็จหลักสูตรรับใบรับรองสมรรถนะ หรือสะสมหน่วยกิตเพื่อรับปริญญาในอนาคต


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า


การศึกษาตลอดชีวิต คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรบ้างในยุคปัจจุบัน

การศึกษา VS ช่วงอายุ หากเรามองเรื่องการศึกษาหรือการเรียนในระบบ เราเริ่มจากการเรียนระดับประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี บางส่วนก็ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในระดับบัณฑิตศึกษา โดยถ้ามองเป็นช่วงอายุคนการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งให้ความรู้ หรือ บ่มเพาะคนให้มีความรู้ความสามารถ ได้ปริญญาตรี ในช่วงอายุ 18 -21 ปี หรือระดับบัณฑิตศึกษา อีกประมาณ อีก 2-4 ปี
บริบทที่เปลี่ยน ในปัจจุบันที่บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง และฉับพลันในหลากหลายมิติ ส่งผลต่อการดาเนินงานในทุกภาคส่วนที่ต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทักษะหรือสมรรถนะบางอย่างที่เคยได้เรียนหรือได้ใช้มาในสมัยเป็นนักศึกษา อาจไม่ตอบสนองหรือเพียงพออีกต่อไป
การศึกษาตลอดชีวิตจึงเกิด การศึกษาตลอดชีวิตจึงเป็นช่องทางที่ทำให้คนในสังคมได้มีโอกาสเข้าสู่ความรู้ได้ตลอดช่วงอายุ ไม่ได้จำกัดแค่การเรียนในระดับการศึกษาเพื่อปริญญา แต่เป็นการเรียนเพื่อมุ่งหวังประโยชน์จากความรู้ที่ได้ นำไปประยุกต์ใช้ในงาน หรือธุรกรรมของตนเอง

ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง และฉับพลันในหลากหลายมิติ ส่งผลต่อการดาเนินงานในทุกภาคส่วนที่ต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และโครงสร้างประชากร จึงได้ริเริ่มแนวคิดในการจัดตั้ง "วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ School of Lifelong Education" ขึ้น เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมุ่งพัฒนาใน 2 มิติ ได้แก่


1) การจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยจัดให้มีรูปแบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ทุกช่วงวัย (กลุ่มวัยเรียน วัยทางาน ผู้สูงอายุ และนักศึกษาเก่า) สามารถ เข้าศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพและนำผลการเรียนรู้มาสะสมไว้ในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) และเทียบโอนเพื่อปริญญาได้ในอนาคต และได้รับการรับรองสมรรถนะจากทางมหาวิทยาลัย
2) การจัดการศึกษาเพื่อปริญญา โดยส่งเสริมให้มีหลักสูตรในลักษณะ ของพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ ความชำนาญจากหลายคณะ/วิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาไปสู่หลักสูตรในลักษณะ Tailor-made ในอนาคต

พันธกิจของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช.

พันธกิจของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มการศึกษาตลอดชีวิต เป็นหน่วยงานสนับสนุนหน่วยงานภายในเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมาย การมุ่งเน้น และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น

การจัดการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการขยายช่วงวัยในการเข้าถึงความรู้ เราเรียกกลุ่มคนที่เรียนผ่านการศึกษาตลอดชีวิตว่า ผู้เรียน
ผู้เรียนในกลุ่มวัยก่อนปริญญา นักเรียนทั้งระบบโรงเรียนปกติ หรือ สายอาขีวะ สามารถเข้าเรียนร่วมในกระบวนวิชาที่เปิดเพื่อนักศึกษาปริญญาตรีอยู่แล้วให้สามารถเข้ามาเรียนร่วม ล่วงหน้าได้ Advance Program (AP) ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ในระดับสูงได้ เมื่อผ่านการวัดและประเมินผล สามารถเก็บสะสมหน่วยกิต ขอ Transcript และสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตได้เมื่อได้รับการตอบรับเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาจใช้ประวัติการสะสมหน่วยกิจร่วมกับแฟ้มผลงานเพื่อประกอบการพิจารณารับเข้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
ผู้เรียนในกลุ่มเรียนปริญญา นักศึกษาสามารถเรียนในกระบวนวิชาเพื่อปริญญาที่สองคู่ขนานไปกับหลักสูตรที่ตนกำลังศึกษาอยู่ หรือสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีปี 3 ปี 4 สามารถเรียนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในอนาคตได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องผ่านกระบวนการการรับเข้าปกติของปริญญาที่สอง เมื่อผ่านการคัดเลือก สามารถโอนหน่วยกิตได้
ผู้เรียนในกลุ่มวัยทำงาน (ได้รับปริญญาใบแรกแล้ว) เน้นการกลับมา Up/Re skills โดยหลักสูตรที่คณะพิจารณาจัดเป็นหลักสูตรเพื่อการปรับสมรรถนะให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานที่เปลี่ยนไป เน้นการรับรองสมรรถนะจากทางมหาวิทยาลัย
ผู้เรียนในกลุ่มวัยสูงอายุ (Aging group) ประเทศของเรากำลังเข้าสู่สังคมที่มีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก หลักสูตรที่คณะพิจารณาจัดสำหรับคนกลุ่มนี้คงไม่ได้มุ่งหวังเพื่อปริญญาหรือรับรองสมรรถนะ หากเป็นหลักสูตรเพื่อการดูแลตัวเอง การใช้ยา เน้นการเพิ่มพูนความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม เน้นการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

แผนการดำเนินงานในอนาคต

แผนการดำเนินงานในระยะสี่ปีที่จะถึงนี้ แบ่งออกเป็นสองระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 (ระยะ 2 ปีแรก) มุ่งเน้นการทำงานเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต (LE : Lifelong Education) ประกอบด้วย
1) แต่งตั้งคณะทางาน CMU-credit bank
2) สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการของแต่ละส่วนงานวิชาการ เพื่อกาหนดกลุ่มเป้าหมายและแผนการจัดการเรียนรู้
3) ออกแบบ platform สาหรับการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการเก็บสะสมหน่วยกิต
4) จัดทาข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2562 และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) จัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการลงทะเบียนและการสะสมหน่วยกิต
6) วางแผนการตลาด และประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจทั่วไป


ระยะที่ 2 (ระยะ 2 ปีหลัง) มุ่งเน้นการทางานเพื่อบริหารจัดการและส่งเสริมให้เกิดหลักสูตร ในลักษณะของพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary)
1) รับมอบงานหลักสูตรสาขาวิชาร่วมจากบัณฑิตวิทยาลัย
2) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพหุวิทยาการ สหวิทยาการ เพื่อบริหารจัดการและส่งเสริมให้เกิดหลักสูตรในลักษณะของพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary)

ช่องทางการติดต่อโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

ขณะนี้โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตกำลังพัฒนาเว็ปไซต์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการเข้าถึงกระบวนวิชาเรียนร่วม หรือ หลักสูตรระยะสั้นอยู่ ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook page ชื่อ CMU School of Lifelong Education เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-3695 – 96 หรือที่ e-mail: lifelong@cmu.ac.th


ด้วยบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิต กิจกรรม ธุรกิจ หรืองานของทุกคน การเตรียมความพร้อมทางทักษะ Re skill หรือ Up skill เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ มาเตรียมความพร้อม และตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงด้วยกันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รับฟังรายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ได้ที่ https://prcmu.cmu.ac.th/talk_show.php?talk_id=363&M=9&Y=2019 แกลลอรี่