บรรยายพิเศษ เรื่อง Deep Diving into Memories of Suffering in China: A Personal Perspective

12 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กพ. 2562 เวลา 13.30 น. ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) และศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา (CESD) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Deep Diving into Memories of Suffering in China: A Personal Perspective โดย Prof. Jing Jun ผู้อำนวยการ Center for Research on Public Health และ อาจารย์สาขา Medical Anthropology แห่ง Tsinghua University กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้เขียนหนังสือ “The Temple of Memories: History, Power, and Morality in a Chinese Village (Stanford University Press, 1996) ณ ห้อง Subaltern อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มช โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก) ของคณะสังคมศาสตร์ ในการรับฟังบรรยาย และร่วมแลกเปลียนความคิดเห็น 
แกลลอรี่