ประชาสัมพันธ์ Seminar on Promoting Mutual Exchange of Next Generation Human Resources between ASEAN and Japan towards Realization of Resilient Society

30 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 – 17.30 น. ณ Jasmin City Hotel Bangkok ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ https://o365cmu.sharepoint.com/:f:/s/FoodInnovation928/Es1hBhbOmg1KvOmJAOgZIQ0B8BbXX8uoCji8mzuX4QJhqQ?e=mmzr6M