ต้อนรับผู้บริหารจาก Institute of International Education (IIE)

8 ตุลาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Dr. Jonathan Lembright, Regional Director for Southeast Asia, Institute of International Education (IIE) ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในโครงการส่งนักศึกษามาเรียนที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ (CCARC) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 
แกลลอรี่