นักศึกษาปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์ รับรางวัล The Joseph K.-K. Li Travel Award

14 สิงหาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Ms.Yan Lin นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล The Joseph K.-K. Li Travel Award ในงานประชุม the 17th SCBA International Symposium ณ Kunming, China จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2562 โดยนำเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อเรื่อง "The FGFR1 signaling upregulates FOXQ1 transcription factor via ERK2 activation to promote cell proliferation and breast cancer progression" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ Prof. Dr. Jianming Xu ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน อาจารย์ ดร.รุจิเรข ไชยวงษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แกลลอรี่