คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้พบปะกับผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยได้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ห้อง Video Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่