การประชุมหารือประเด็นการ “ร่าง” กรอบแนวทางการจัดทำเป้าหมายการพัฒนา 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) ของจังหวัดสมุทรสาคร

15 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.ญาศินี จักรพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร สุระยศ รองคณบดี และคณะ ให้การต้อนรับนายคนึง ทองเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ โดยมีการประชุมหารือประเด็นการ “ร่าง” กรอบแนวทางการจัดทำเป้าหมายการพัฒนา 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) ของจังหวัดสมุทรสาคร ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 1-201 อาคารสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
แกลลอรี่