วิศวฯ มช. จัดพิธีรับมอบทุน Murata Science Foundation Research Grant 2018

21 มกราคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยอันนำไปสู่การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และพัฒนาด้านสังคมของประเทศ จำนวน 5,000,000 เยน จาก Mr.Takehiro Konoike Chairman of the Selection Committee of Murata Science Foundation, Vice President, Director, New Technology Center, Technology & Business Development Unit, Murata Manufacturing Co., Ltd. โดยมี Mr.Yoshikatsu Nakayama, Managing Director of Murata Electronics (Thailand), Ltd, คุณอนุกูล สงวนเงิน รองกรรมการผู้จัดการบริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณบรรลือ ชื่นจิตกุลถาวร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโครงการ The Murata Science Foundation Research Grant Ceremony 2018

พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ตลอดจนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ร่วมรับมอบ และกล่าวต้อนรับ อนึ่ง ทุนสนับสนุนดังกล่าวถูกจัดสรรเป็น 10 ทุน ทุนละ 500,000 เยน เพื่อมอบแก่อาจารย์ รุ่นใหม่ ได้แก่

  • อาจารย์ ดร.นัทธวัฒน์ เสมากูล สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ Development of Coordination Polymers for Use as Solid Electrolytes in Alkaline Batteries
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ คำเมืองลือ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Fuel Consumption Monitoring and Wireless Reporting System Using Control Signal and Characteristic Correlations of Gasoline Fuel Injector 
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ สังกัดภาควิชาภาควิชาฟิสิกส์ และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ Effects of In on Al-Zn Alloy Anodes produced by Equal Channel Angular Pressing 
  • อาจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) ภาควิชาหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ โครงการ The Effect of Space Science and Robotics STEM Education Learning Activity on Student’s Creative Thinking 
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ The Application of Theory of Constraints in Health Care Service Improvement using Simulation 
  • อาจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Numerical modeling and validation of heat transfer on two-dimensional granular solids under a mechanical loading 
  • อาจารย์ ดร.นพดล กรประเสริฐ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Comparison of Congestion Externalities Induced by Diesel and Electric Public Transport System in Chiang Mai 
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรา สุทธสุภา สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการ Composite gel beads-based alginate, indicators, and agricultural waste and the application for moisture indicator and pesticide adsorbent in packaging system of foods and fresh produce 
  • อาจารย์ ดร.ชญาน์ทิพ อินสมพันธ์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการ Optimization of culture conditions for efficient polyhydroxyalkanoate production from glycerol 
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ วงศ์เรือง สังกัดภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Performances of water treatment options on disinfection by-products precursor removal and cancer risk assessment through water supply


นอกเหนือจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับทุน Murata Science Foundation Research Grant 2017 ทั้ง 10 คน ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 – 11.00 น. 

แกลลอรี่