DITC CAMT ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมในโครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำชุมชนสู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน

25 มีนาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

     ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (DITC) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (CAMT) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำชุมชนสู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้
     โดยบูรณาการความร่วมมือต่อเนื่อง ในโครงการการสร้างไอเดียธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์ ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 โครงการ Creative Lanna Idea Generation อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล หัวหน้าโครงการ และนางสาวแว่นแก้ว ชัยอาราม ผู้จัดการโครงการ DEEC ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้ประสานงานโครงการในครั้งนี้
     โดยมีแกนนำชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูงตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา, ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูงตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย, ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูงบ้านน้ำดั้น อำเภออมก๋อย, ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูงบ้านผาหมอน อำเภอจอมทอง, ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูงบ้านเหล่า อำเภอแม่แตง, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าปวาเกอญอบ้านแม่ก๊ะเปียง อำเภอแม่ริม, วิสาหกิจชุมชนดาวม่างงานผ้าใยกัญชง อำเภอแม่ริม และกลุ่มทอผ้ากี่เอวบ้านป่าเกี๊ยะน้อย (TA-PO-KI) อำเภอแม่แจ่ม
     เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม ในหัวข้อ “การสร้าง Growth Mindset เสริมสร้างศักยภาพแกนนำชุมชนสู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน” และ “การวิเคราะห์แผนพัฒนาชุมชนสู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยใช้เครื่องมือ CIPP Model” โดยทีมวิทยากรและฝ่ายฝึกอบรม จากโครงการ DEEC ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (DITC) ได้แก่ นายชูเกียรติ ปันตา, นายรัชชานนท์ น่วมนา, นายกิติภูมิ หาจัตุรัส, นางสาวอุรชา วันเมือง, นางสาววรัชยา โสภา, นางสาวณัฐธยาน์ โสภา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวรัชชาสร ชนกิจพงศาน และนางสาวพัชราภรณ์ สายชลอัมพร
     ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา รองคณบดี กล่าวเปิดกิจกรรม นางสาวกมลวรรณ เมฆมนต์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และนายสุวิชชา วงศ์ไสลย์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะ เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกอบรม

แกลลอรี่