ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

5 สิงหาคม 2562

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ แนะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาต่างๆ และมีกิจกรรมในแต่ละช่วง ดังนี้

กิจกรรมช่วงเช้า :
อาจารย์ ดร.ชลาธิป วสุวัต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำข้อมูลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม แนะนำข้อมูลวินัยนักศึกษา สวัสดิการต่างๆ นโยบายการรับน้อง ประชุมเชียร์
นายกสโมสรนักศึกษาชี้แจงการรับน้องประชุมเชียร์และกิจกรรมต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์
คุณสุมาลี กันจินะ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามนุษยศาสตร์ พร้อมที่ปรึกษาสมาคมและศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาใหม่

กิจกรรมช่วงบ่าย :
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิตวัยเรียน โดย ทีมวิทยากรจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์และสังคม สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่