โครงการอบรมความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ (ทั่วไป) ปีงบประมาณ 2566 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก สาขานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ปีการศึกษา 2566

10 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ (ทั่วไป) ปีงบประมาณ 2566 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก สาขานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของเสียจากห้องปฏิบัติการและสารเคมีอันตราย รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างถูกต้องและเหมาะสม เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่