ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รหัส 66)