รางวัลสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ ประจำปี 2567

8 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ ประจำปี 2567 จาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด "เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง ขจัดความยากจนสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศบนพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น" ณ ห้อง Meeting Room (MR 208 – 209) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
.
วันที่ 8 มีนาคม ตรงกับวันสตรีสากล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานวันสตรีสากลเป็นประจำทุกปี อีกทั้งได้ดำเนินการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคลหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สำหรับวันสตรีสากลประจำปี 2567 รางวัลอันทรงเกียรติแบ่งเป็น 16 สาขา จำนวน 74 รางวัล
.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล ในโอกาสที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว รางวัลแห่งความสำเร็จจากความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละเพื่อช่วยเหลือสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับสากล

แกลลอรี่