ผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

1 เมษายน 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.น.สพ.ธวัชชัย สิงห์หล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ คุณอรุณี สถิตเมธี เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย นศ.สพ.วุฒิพงศ์ โตเจริญนิรัติศัย นายกสโมสรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 และ นายภากร ไชยสุกุมาร ว่าที่นายกสโมสรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 ในโอกาสเข้ารับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนอธิการบดี ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 2 รางวัล ประกอบไปด้วย

1.รางวัลคณะที่มีนักศึกษามาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวนมากเป็นอันดับ 1 ผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 94.95

2.รางวัลคณะที่มีนักศึกษามาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุด อันดับ 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.18

โดยรางวัลดังกล่าวฯ เป็นรางวัลที่มหาวิทยาลัยมอบไว้ให้เพื่อยกย่อง และส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567
แกลลอรี่