ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชฎาพร โทปุรินทร์ รหัส 602232017 ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก ประจำปีการศึกษา 2563

25 พฤศจิกายน 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชฎาพร โทปุรินทร์ รหัส 602232017
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรที่ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก ประจำปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การค้นคว้าอิสระเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษานิพนธ์
1.อ.ดร.อักษรา ทองประชุม ประธานที่ปรึกษานิพนธ์
2.ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง คณะกรรมการที่ปรึกษานิพนธ์
#PHCMU

แกลลอรี่